Kenniscoalitie ‘Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen’ van start

Op 18 januari 2021 hebben vertegenwoordigers van het ministerie VWS, ZonMW, Vilans, VGN en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking gezamenlijk het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel hiervan is verbeterde afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt de komende jaren om meer inzicht en praktisch toepasbare kennis.

Opgaven

Dat klinkt eenvoudig, maar is een complexe en grote uitdaging. De betrokken organisaties hebben afgesproken om aan de hand van concrete opgaven uit te werken wat nodig is om de kennisprocessen te verbeteren en wie daarin het beste een rol kan vervullen. Er zijn drie opgaven benoemd om mee aan de slag te gaan in kleine stappen met concrete resultaten:

  1. Opleiden en laten landen van ontwikkelde kennis
  2. Ophalen en uitdiepen van kennisvragen
  3. Covid-19: lessen en opgaven

Pragmatische aanpak

Voor iedere opgave wordt een werkgroep ingericht met vertegenwoordigers van de organisaties in de Kenniscoalitie VG. Daarnaast geeft de Kenniscoalitie VG zichzelf de opdracht om te zorgen voor synergie, sturing en samenhang tussen deze drie opgaven. De aanpak is bewust pragmatisch en slagvaardig. De samenwerkende partijen in de Kenniscoalitie VG realiseren zich dat er nog andere (sector)organisaties zijn die een rol hebben in de kennisprocessen.
Deze organisaties worden niet uitgesloten; om daadwerkelijk voortgang te kunnen maken is ervoor gekozen om eerst met deze partijen concrete resultaten en daarmee de meerwaarde van samenwerking te laten zien.